Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Základní ustanovení Bezpečnost a ochrana informací Odstoupení od smlouvy

 Informace o produktech a záruka  Platební a dodací podmínky

Základní ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Computer Agency o.p.s.(dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající:

Computer Agency o.p.s.
Fakturační udaje:  Zábrdovická 15/16, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČ : 25549511, DIČ : CZ25549511 zabývající se prodejem CAD softwaru a výpočetní techniky spojené s CAD systémy. 

Kupující:

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Bezpečnost a ochrana informací.

Společnost Computer Agency o.p.s., IČO 255 49 511 jako správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovává za níže uvedených podmínek osobní údaje:

 

1. Účel zpracování osobních údajů

 Společnost Computer agency o.p.s. zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • nabízení vzdělávacích aktivit
 • přímý marketing
 • péče o účastníky vzdělávacích aktivit
 • plnění zákonných povinnosti zejména v oblasti účetnictví a daní.

a dále se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

 

2. Rozsah osobních údajů

  Společnost Computer Agency o.p.s. se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Rozsah osobních údajů poskytnutých je následující:

 • jméno a příjmení
 • organizace
 • emailová adresa
 • telefonní kontakt
 • adresa
 • pracovní zařazení

(dále jen „osobní údaje“).

 

3. Doba zpracování osobních údajů

Společnost Computer Agency o.p. s. se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu, nebo po dobu nezbytně dlouhou stanovenou jinými právními předpisy. Po uplynutí této doby má společnost povinnost osobní údaje zlikvidovat.

 

4. Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Společnost Computer Agency o.p. s. prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Společnost rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje třetím stranám.

 

5. Práva subjektu osobních údajů

  Subjekt poskytující osobní údaje má práva, které mu vyplývají z nařízení GDPR,  a to zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 •  práva podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6. Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou společnosti Computer Agency o.p.s. poskytovány dobrovolně.

 

CENA

 Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné zrušení objednávky.

U cenových akcí a speciálních promo nabídek za zvýhodněnou cenu je tato cena platná pouze do vyprodání skladových zásob daného produktu. Po vyprodání je zboží z e-shopu odstraněno a zapoložkováno se standartní cenou.

Cena dopravy včetně balného po ČR je 181,50 Kč pro platbu bankovním převodem, v případě dobírky je to 290,- Kč, pokud není u produktu uvedeno jinak. Platbu u zásilek nad 30kg je možné pouze bankovním převodem, nikoliv dobírkou.

Cena dopravy do 10kg na Slovensko je včetně balného 400,- Kč.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www-agency.cz (dále jen „e-shop“)
 • ve výjimečných případech přes obchodníka, e-mailem.

Odstoupení od smlouvy.

podle § 53 Občanského zákoníku je možné při dodržení těchto podmínek:

 • Žádost o odstoupení musí být pouze doporučeným dopisem nebo současně se zbožím !!!
 • Je možné do 14 dnů od odeslání zboží.
 • • Zboží musí byt doručeno osobně nebo přepravní službou do 3 dnů ode dne vypovězení. Zboží musí být dobře zabaleno, aby nebylo poškozeno přepravní službou. Za poškození zboží odpovídá odesílatel (zakazník).
 • • Zboží nesmí vykazovat jakékoliv známky poškození či opotřebení, nebo použití. Musí být dodáno včetně veškerého příslušenství (CD, plných tonerů u tiskáren, kabelu, manuálu, krabice...) V případě poškozeného obalového materiálů je účtováno vrácení zboží do původního stavu dle rozsahu poškození.

V případě že se jedná o zboží s nainstalovaným software bude účtováno uvedení zboží do původního stavu hodinovou sazbou 500,- Kč bez. DPH.(obvykle se jedná o 2-3 hodiny). O tuto částku bude ponížena hodnota dobropisu.

 • Na zboží bude vystaven dobropis a peníze uhrazeny do 30 dnů ode dne podpisu dobropisu zákazníkem, který je pro vyplacení nutný.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; 
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Informace o produktech a záruka.

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Pokud je u produktu uvedena záruční lhůta nižší než 24 měsíců, platí tato snížená záruka pouze pro podnikatelské subjekty. Pro odběratele nekupující na IČO platí standartní záruka 24 měsíců.

Platební a dodací podmínky:

 • platba online bankovním převodem, dobírkou.
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty. Přepravce garantuje doručení zásilky v pracovních dnech kamkoliv do ČR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@c-agency.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie