Sprievodca programom

Členstvo v Autodesk Academia Programe.

O členstvo v Autodesk Academia Programe sa môže uchádzať každá česká a slovenská škola, ktorá je akreditovaná ako vzdelávacia inštitúcia v sieti škôl MŠMT a spĺňa nižšie uvedené dve podmienky.


Každá škola si vytvára kurikulum na úrovni školy, teda školský vzdelávací program. Môže vstúpiť do základnej úrovne členstva a získať štatút Autodesk Academia alebo do úrovne odpovedajúcej odbornému zameraniu školy a získať štatút s dodatkom - Autodesk Academia Partner pro…, viď nasledujúca tabuľka, ktorá uvádza i ekvivalenty v anglickom jazyku.

Názov štatútu

Názov štatútu EN

Autodesk Academia

Autodesk Academia

Autodesk Academia

Partner pre strojárenstvo

Autodesk Academia

Manufacturing Partner

Autodesk Academia

Partner pre stavebníctvo

Autodesk Academia

Building Partner

Autodesk Academia

Partner pre infraštruktúru

Autodesk Academia

Infrastructure Partner

Autodesk Academia

Partner pre digitálne médiá

Autodesk Academia

Media & Entertainment Partner

Autodesk Academia

Partner pre elektrotechniku

Autodesk Academia

Electrotechnology Partner

Programové vybavenie (PODMIENKA č. 1)

Podľa stratégie školy pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sa môžete rozhodnúť vzdelávací obsah v odborných predmetoch podporiť nasledujúcim minimálnym programovým riešením fy Autodesk a tým získať príslušný štatút:

Názov štatútu

Škola používa vo výuke

Autodesk Academia

AutoCAD

Autodesk Academia

Partner pre strojárenstvo

Autodesk Inventor Professional

AutoCAD Mechanical

Autodesk Academia

Partner pre stavebníctvo

Autodesk AutoCAD Architecture

alebo

Autodesk Revit Architecture

Autodesk Academia

Partner pre infraštruktúru

Autodesk Map 3D

nebo Autodesk Civil 3D

Autodesk Academia

Partner pre digitálne médiá

Autodesk 3ds Max Design

Autodesk 3ds Max

Autodesk Academia

Partner pre elektrotechniku

Autodesk Autocad Electrical

Autodesk ECSCAD

 

Podmienkou pre získanie príslušného štatútu pre školský rok je vlastníctvo „subscription“ príslušného programového vybavenia alebo zakúpenie poslednej aktuálnej verzie príslušného programového vybavenia. Prípustná je aj výučba predposlednej verzie softwaru.

Požiadavky na učiteľa (PODMIENKA č.2)

Podmienkou získania členstva Autodesk Academia Programu a z toho vyplývajúcich výhod je odpovedajúca kvalifikácia učiteľa. Preukazuje sa certifikátom ATC oprávňujúcim potom vo výučbe používať odpovedajúce vybavenie fy Autodesk. Certifikát sa vystavuje na konkrétny produkt a jeho verziu.
Pre získanie členstva je potrebné mať 2 certifikovaných učiteľov školy.
Ďalší učitelia z rovnakej školy, ktorí chcú taktiež certifikovať svojich študentov, musia vlastniť i certifikát na aktuálnu verziu školenia ATC.
Škola v Autodesk Academia Programe poverí 1 učiteľa ako administrátora programu- kontaktnú osobu, ktorá komunikuje a zodpovedá za priebeh programu.

 

Požiadavky na technické vybavenie:
Učebňa pre výučbu musí mať takú konfiguráciu počítačov, odpovedajúcu minimálnym požiadavkám uvedených pri príslušnej verzii programového riešenia. O zaslanie konfigurácie počítačov je možné požiadať na adrese: edu@c-agency.cz

Výhody plynúce z členstva v Autodesk Academia Programe

Názov štatútu

 

Autodesk Academia

Výhody

Študentská licencia

Študentská licencia ZDARMA.

Výučba študentov

Škola má právo udeľovať

celosvetovo platný
Autodesk Certificate of Completion prostredníctvom Computer agency o.p.s.

Účasť na konferenciách

Autodesk Academia FÓRUM

Vstup pre učiteľov aj študentov ZDARMA

Marketing

Plaketa

Logo AAP

 

Trvanie členstva v Autodesk Academia Programe.

Členstvo v Autodesk Academia Programe je po splnení všetkých podmienok uvedených v tomto sprievodcovi maximálne 2 roky. Škola sa registruje do programu najneskôr do konca októbra.

 

Obnovenie a zrušenie členstva v Programe.

Škola v priebehu členstva v Autodesk Academia Programe má právo využívať uvedené výhody programu. Ak po uplynutí 2 ročného obdobia nespĺňa podmienky uvedené pre členstvo v príslušnej úrovni Autodesk Academia Programu, zaniká jej právo používať označenie a logá Autodesk Academia Programu. Ak však v priebehu školského roku splní podmienky – certifikácia pedagógov a zavedenie výučby aktuálnej verzie softwarového programového vybavenia, má právo využívať opäť výhody členstva v Autodesk Academia Programe.

Ak škola nesplní vyššie uvedené podmienky, členstvo v Autodesk Academia Programe je pozastavené a nemôže využívať vyššie uvedené výhody.

Členstvo v Autodesk Academia Programe neovplyvňuje licenčnú politiku stanovenú firmou Autodesk.

Študentskú verziu softwaru je v každom prípade nutné používať v súlade s licenčnými podmienkami. Študenti školy v Autodesk Academia Programe majú možnosť účasti v súťažiach a publikovanie víťazných prác na oficiálnych stránkach a propagačných materiáloch spoločnosti Autodesk.

Spolupráca s praxou.

Pre školy v Autodesk Academia Programe sa postupne vytvárajú podmienky pre nadviazanie a rozšírenie spolupráce so štátnou správou a samosprávou a komerčnými subjektmi. Cieľom tejto aktivity je využitie tvorivého potenciálu študentov, ich zapojovanie do projekčných tímov, spolupráca na riešení úloh, získavanie praktických skúseností, zadávanie konkrétnych tém pre riešenie ročníkových projektov, semestrálnych prác, štúdií prípadov, diplomových prác atď.

Kontaktnou osobou pre komunikáciu je administrátor Autodesk Academia Programu.

Cieľom tejto podpory je priebežné vedenie študentov v ich profesnej kariére. Študentom je okrem prístupu na akademický portál k informovanosti o vypisovaných grantoch, súťažiach, školeniach, seminároch, workshopoch a konferenciách, k dispozícií na webe modul FAQ (Frequently Asked Questions) pre kladenie a odpovede na otázky v nasledujúcich témach: softwarové vybavenie firmy Autodesk, Autodesk Academia Program, Profesné poradenstvo.

Marketing

Certifikát členstva v Autodesk Academia Programe.

Škola v Autodesk Academia Programe obdrží plaketu potvrdzujúcu jej členstvo v programe.

 

Certifikát pre študentov akademického vzdelávacieho programu.

Škola v Autodesk Academia Programe má právo udeľovať študentom, ktorí absolvujú  akademický vzdelávací program, certifikáty o absolvovaní výučby na konkrétny produkt a jeho verziu. Tieto certifikáty majú celosvetovú platnosť, sú centrálne firmou Autodesk registrované. Základný rozsah a obsah výučby (kurzu) musí byť zhodný s náplňou kurzov poskytovaných ATC (Authorised Training Centre). Certifikát centrálne registruje, archivuje a vydáva spoločnost Autodesk prostredníctvom Computer agency o.p.s.

 

Logá Autodesk Academia Programu.

Škola v Autodesk Academia Programe má právo po dobu platného členstva v Autodesk Academia Programe používať podľa úrovne členstva logo programu.

 

Aktivity v Autodesk Academia Programe

Autodesk Academia DESIGN

Autodesk Academia FÓRUM

 

Hlavné kontakty:

 

Computer agency o.p.s. - Autodesk Authorised Education Partner 

Miriam Bejčková 

e-mail: info@c-agency.cz

http://www.c-agency.cz/

 

Hlavné odkazy:

Computer agency o.p.s.

http://www.c-agency.cz/

Autodesk Academia Program

V případě jakýchkoli otázek se na nás můžete obrátit:
e-mail:   info@c-agency.cz 
tel:  +420 511 205 378

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie