POVEZ II

Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Získejte i Vy finanční prostředek na vzdělávání svých zaměstnanců!

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Reg. č. projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osobyOSVČ a nestátní neziskové organizace. 

Zaměstnanec navržený do vzdělávací aktivity musí být u zaměstnavatele v pracovním poměru (nikoli DPP či DPČ) nejpozději ke dni předložení dokladů k výběru dodavatele.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

 • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
 • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj)

Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

 Jaké aktivity budou podporovány

 • odborné vzdělávání – akreditované i neakreditované
 • odborná jazyková výuka
 • v odůvodněných případech i měkké dovednosti - pokud jednoznačně souvisí s pracovní pozicí zaměstnance

Podpořit lze odbornou jazykovou výuku související spracovní činností, kterou zaměstnanec či potenciální zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Jazykové kurzy mohou být podpořeny v maximální délce 6 měsíců.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Příjem žádostí

Příjem žádostí zahájen dne 31. 3. 2016. Seznam pracovišť ÚP ČR, která přijímají žádosti je zde. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci Krajské pobočky - Kontakty na zaměstnance.

Podání žádosti

Žádost se podává v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové
schránky. ÚP ČR však vždy vyžaduje elektronicky zaslat vyplněné formuláře
v editovatelných formátech doc/docx, xls/xlsx).

Kontaktujte nás:

Naše společnost má bohaté zkušenosti s administrací i realizací projektu. Díky svým zkušenostem jsme schopni Vám pomoci s žádost i projektem tak, aby zcela vyhovoval všem požadovaným kritériím. Poskytneme Vám konzultaci, jak připravit podklady k žádosti.

Computer Agency, o.p.s.
mobil: +420 726 813 317
E-mail:
info@c-agency.cz

Napište nám

Položky označené * jsou povinné.

 

Filtr:

Typ uživatele SW
Oblast použití
Služby
Výrobce
Kategorie